Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Služby

Mezi naše klienty patří děti a žáci s mentálním, zrakovým, tělesným, řečovým, sluchovým postižením, klienti s více vadami a klienti s poruchami autistického spektra. Naše služby poskytujeme zpravidla dětem a žákům ve věku od 3 do 26 let po dobu školní docházky.

Mezi standardní činnosti patří:

 • komplexní nebo zaměřená speciálně pedagogická a psychologická diagnostika
 • speciálně pedagogická a psychologická intervence, poradenská podpora
 • poskytování služeb kariérového poradenství
 • diagnostika potřebnosti a zpracování doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytování poradenských informací o souvisejících dalších službách, zejména sociálních nebo zdravotnických
 • poskytování včasné intervence pedagogicko-psychologickými prostředky a v propojení a spolupráci s odborníky jiných profesí, kteří se podílejí nebo se mohou podílet na podpoře psychomotorického a sociálního vývoje dětí a se zaměřením na celou rodinu.
 • poskytování krizové intervence žákům a jejich zákonným zástupcům v propojení a ve spolupráci s odborníky jiných profesí, kteří se podílejí nebo se mohou podílet na řešení vzniklé situace se zaměřením na celou rodinu.
 • informační a metodická činnost, podpora a evidence
 • vedení dokumentace, vedení evidence činnosti centra a administrativa související se standardními činnostmi, příprava dokumentů pro správní řízení v oblasti vzdělávání žáků, kterým centrum poskytuje poradenské služby.
 • spolupráce se školou, poradnou, dalšími centry, případně středisky výchovné péče při poskytování souběžných poradenských služeb žákům.
 • zapůjčování odborné literatury a rehabilitačních a kompenzačních pomůcek podle potřeb žáků a nácvik jejich používání žáky a zákonnými zástupci žáků.
 • tvorba a nabídka speciálních pomůcek podle individuálních potřeb žáků a nácvik jejich používání žáky a zákonnými zástupci žáků.
 • poskytování informací o možnostech využití kompenzačních, rehabilitačních a didaktických pomůcek.
 • metodická podpora asistentů pedagoga, jejichž působení ve třídě centrum doporučilo.
 • koordinace činnosti centra a poradny při vytváření doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v případě poskytování souběžné péče

Dále nabízí speciální cvičení a alternativní terapie jako je arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, trampolining, hydroterapie se světelnou stimulací, zraková stimulace pomocí ICT a projekčního optotypu, metoda Dobrý start, Portage projekt, míčkování, cvičení na gymnastických míčích, bazální stimulace, orofaciální  stimulace, stimulace ve snoezelenu, senzomotorická cvičení, strukturované učení, ovlivňování chování u klientů na základě zásad behaviorální terapie a kognitivně behaviorální terapie, předbraillová příprava, pleoptická cvičení, prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených, individuální logopedická péče, alternativní a augmentativní komunikace (piktogramy, VOKS), globální metoda čtení, seznámení se základy práce na interaktivní tabuli u dětí se zdravotním handicapem, reedukace specifických poruch učení u žáků s kombinovaným postižením.

Přidáno 6. 9. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru