Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Speciálně pedagogická péče

Tyflopedie

Specifika tyflopedie: Seznámení s metodikou práce s dětmi, žáky se zrakovým a kombinovaným postižením, podpora a pomoc při výchově dítěte, stimulaci jeho vývoje, informace o specifických otázkách výchovy, metodická pomoc při začlenění do školy zdravotně postiženého dítěte, žáka, doporučení kompenzačních pomůcek, pomoc při zpracování individuálních plánů, speciálně pedagogických plánů, informace o legislativě týkající se zdravotně postižených dětí

Výcvik specifických dovedností: zraková stimulace u dětí se zbytky zraku, výuka písma pro nevidomé, výuka prostorové orientace, chůze s dlouhou holí (POSPZP), výuka na osobním počítači pro nevidomé, zabezpečení úzké spolupráce s oční lékařkou a pleoptickou sestrou, zprostředkování kontaktů s odborníky, pomoc při výběru kompenzačních pomůcek a možnost zapůjčení, pomoc při výběru vhodných hraček, zajištění rehabilitační péče, zapůjčení odborné literatury.

Psychopedie

Komplexní a speciálně pedagogická diagnostika zaměřená na děti a žáky s mentálním postižením, poruchami autistického spektra. Speciálně pedagogická a poradenská intervence, informační a metodická činnost pro odbornou i laickou veřejnost, elektronická evidence klientů

Autismus

Pečujeme o klienty s poruchami autistického spektra (dětským autismem, Aspergerovým syndromem i jinými typy PAS). Zajišťujeme metodickou podporu zákonných zástupců, pomoc s nastavením metodiky strukturovaného učení v domácím prostředí, podporu při nácviku dílčích dovedností. U dětí zařazených ve škole (mateřské, základní, střední …) pomáháme nastavit optimální podpůrná opatření, metodické vedení pedagogů. Součástí naší práce je i osvěta. Pro rodiče a pro pedagogické pracovníky nabízíme „skupinky a setkání“, na nichž si účastníci mohou navzájem vyměnit zkušenosti z péče o děti.

Logopedie

V rámci logopedie provádíme komplexní logopedickou intervenci u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou klienty Speciálně pedagogického centra Jihlava. Nabízí speciálně pedagogickou diagnostiku, individuální speciálně pedagogické vedení zaměřené na rozvoj ve všech jazykových rovinách (aplikace speciálních metodických materiálů), metodickou pomoc pedagogům a zákonným zástupcům.

Surdopedie

Komplexní a speciálně pedagogická intervence zaměřená na děti a žáky se sluchovým postižením, pomoc jejich rodinám a školám. Individuální nácvik specifických dovedností – sluchová reedukace, mluvená řeč, porozumění mluvené řeči, výslovnost – vyvozování a korekce hlásek, působení na klienta v oblasti rozvoje všech psychických funkcí.

Somatopedie

Speciálně pedagogické centrum Jihlava poskytuje poradenské služby dětem, žákům a studentům s tělesným a kombinovaným postižením, kteří jsou našimi klienty. Činnosti probíhají ambulantně na pracovišti SPC nebo v terénu návštěvami ve školách a školských zařízeních, případně v rodinách nebo v zařízeních pečujících o děti, žáky se zdravotním postižením.

Přidáno 6. 9. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru