Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Psychologická diagnostika a poradenství

Psychologická diagnostika

Účelem psychologické diagnostiky je zjistit aktuální dovednosti dítěte, žáka, studenta – zejména  vývojovou úroveň, míru intelektu. Nejedná se vypracování „posudku“ na vaše dítě, ale o zjištění závažnosti jeho potíží, zhodnocení schopností a možností a určení míry jeho potřeb – především ve vztahu ke škole. 

Vyšetřujeme také menší děti a děti v předškolním věku. Vyšetření probíhá ambulantně, tedy v prostorách SPC. Někdy i v terénu - nejčastěji ve školním zařízení, které dítě navštěvuje. Vždy po předchozí dohodě se zákonnými zástupci a na základě jejich písemného souhlasu.

Doba trvání vyšetření závisí na schopnosti klienta spolupracovat – nejčastěji se pohybuje v rozmezí 45-90 minut práce. Součástí vyšetření je také konzultace se zákonnými zástupci dítěte, případně konzultace s pedagogy. Výsledky vyšetření jsou konzultovány se zákonnými zástupci, případně s pedagogy.

Průběh a závěr vyšetření jsou obsaženy ve Zprávě z psychologického vyšetření, která je na základě Informovaného souhlasu zasílána rodičům poštou.

U odborného vyšetření bude přítomno pouze vyšetřované dítě se zákonným zástupcem.

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství probíhá zejména jako konzultace s klientem a zákonnými zástupci, popř. dalšími účastníky výchovného a vzdělávacího procesu. Konzultace s rodinou či pedagogy jsou zaměřená na témata, která cítíme jako aktuální. Diskutujeme zejména dosavadní i budoucí průběh vzdělávání, problémové chování, obtíže ve výchově, komunikační či sociální dovednosti, práce se zájmy a motivací.

Mezi standardní činnosti psychologa ve speciálně pedagogickém centru patří vývojové hodnocení a doporučení stimulačních opatření, posouzení způsobilosti k zahájení školní docházky, diagnostika klientů se zrakovým, řečovým, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením, včetně těžké a hluboké vývojové retardace, diagnostika dětí s autismem (u malých či významně handicapovaných dětí je možné vyšetření v rodinném prostředí), přímá práce s klienty formou psychoterapeutického působení (podle možností SPC a profesních kompetencí konkrétního psychologa), práce s rodinou na optimalizaci výchovných přístupů a klimatu rodiny, pomoc při integrování dětí, kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním a zpracovávání podkladů pro vzdělávací opatření.

Přidáno 6. 9. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru